TEACHERS

 

Sl.No. Name of the Schools/Centres
(Govt)
No. of National Trs No.of Counsellors No. of Expatriate Trs No. of National Contract Trs. No. of CBTs Total
Teachers

1

Orong HSS

23

1

3

0

0

27

2

Karmaling HSS

16

1

3

0

0

20

 

Total

39

2

6

0

0

47

3

Phuntshothang MSS

34

0

3

0

4

41

4

Martshala  MSS

16

0

2

1

0

19

5

Garpawoong MSS

16

0

4

0

0

20

6

Jomotsangkha MSS

17

0

5

0

0

22

 

Total

83

0

14

1

4

102

7

Gomdar LSS

13

0

0

1

1

15

8

Orong LSS

18

0

2

1

0

21

9

Pemathang LSS

17

0

0

1

0

18

10

Minjiwoong LSS

12

0

0

0

3

15

 

Total

60

0

2

3

4

69

11

Rikhey PS

5

0

0

0

1

6

12

Wooling PS

7

0

0

0

1

8

13

Barzor PS

5

0

0

1

0

6

14

Khoyar PS

4

0

0

1

0

5

15

Wangphu PS

6

0

0

0

1

7

16

Yarphu PS

6

0

0

0

0

6

17

Sarjung PS

7

0

0

0

0

7

18

Martshala PS

9

0

0

0

0

9

19

Tshotsalo PS

1

0

0

0

1

2

20

Zangthi PS

5

0

0

0

0

5

21

Dungmanma PS

4

0

0

0

0

4

22

Lauri PS

5

0

0

0

1

6

23

Zamtari PS

5

0

0

0

0

5

24

Monmola PS

5

0

0

0

0

5

25

Jangsa PS

3

0

0

0

0

3

 

Total

77

0

0

2

5

84

26

Rishore ECR

1

0

0

0

0

1

27

Martang ECR

1

0

0

0

1

2

28

Philuma ECR

1

0

0

0

0

1

29

Serchenmo ECR

1

0

0

0

0

1

30

Khameythang ECR

2

0

0

0

1

3

31

Dungkarling ECR

1

0

0

0

2

3

32

Samrang ECR

1

0

0

0

0

1

 

Total

8

0

0

0

4

12

 

Grand Total

267

2

22

6

17

314

 

Compiled by: Rinchen Gyeltshen, DEO