Vision * "A self reliant Dzongkhag co-existing in peace and harmony with enhanced socio-economic standards, rich natural resources and cultural heritage" * Mission * “To enhance rural livelihood with good local governance in line with culture and environment” * དམིགས་དོན་གཅོད་པ། * ཕན་བདེ་བརྟན་རྒྱས་ལྡན་པའི་ས་གནས་གཞུང་གིས་ལམ་སྲོལ་དང་རང་བཞིན་རྒྱུ་ཁུངས་གཉིས་དང་བསྟུན་གྲོང་གསེབ་འཚོ་བའི་ཐུན་རྐྱེན་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི། * འཆར་སྣང་བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར། * རྒྱུན་བརྟན་རང་འདྲོངས་ཅན་དང་ཞི་བདེ་མཐུན་བསྒྲིག་མཉམ་དུ་གནས་ཏེ་མི་སྡེ་དཔལ་འབྱོར་གྱི་གནས་ཚད་ཡར་འཕར་སོང་བའི་རང་བཞིན་ཐོན་སྐྱེད་ཀྱི་འབྱོར་པ་དང་ལམ་སྲོལ་རྒྱུད་བཟང་ལྡན་པའི་ལྗོངས་སུ་བསྒྲགས་ནི།

List of Chotens 

 

Sl.

No.

Name

Location

Year of Construction

Remarks

Gomdar  Geog

1

Jangchuk Chorten

Shuguwoung Gonpa

1965

 

2

Jangchuk Chorten

Shuguwoung Gonpa

1970

 

3

Jangchuk Chorten

Upper S/pangthang

1956

 

4

Jangchuk Chorten

 LowerS/pangthang

1932

 

5

Jangchuk Chorten

Pangthang village

1920

 

6

Jangchuk Chorten

Shokshi Lishing Bari

1935

 

7

Jangchuk Chorten

Shokshi

1938

 

8

Jangchuk Chorten

Above the Narphung Road

1983

 

9

Jangchuk Chorten

Pung Dung

1334

 

10

Jangchuk Chorten

Perung

1999

 

11

Jangchuk Chorten

Lagangzor

 

 

12

Jangchuk Chorten

Khanduma

1943

 

13

Jangchuk Chorten

Gonpazor

1943

 

14

Jangchuk Chorten

Gonpazorjab

1996

 

15

Jangchuk Chorten

Denchi

1939

 

16

Jangchuk Chorten

Fremizor

1929

 

17

Jangchuk Chorten

Baynangzor

1939

 

18

Jangchuk Chorten

Chidungkhar

1969

 

19

Jangchuk Chorten

Chidungkhar

1927

 

20

Jangchuk Chorten

Chidungkhar

1939

 

21

Jangchuk Chorten

Gonpa zor

1951

 

22

Jangchuk Chorten

Denchi village

 

 

23

Jangchuk Chorten

Bongnang Rab

1950

 

24

Jangchuk Chorten

Kham Ningpa

1939

 

25

Jangchuk Chorten

Rezor

1926

 

26

Jangchuk Chorten

Wangphu

1913

 

27

Jangchuk Chorten

Wangphu Aurkashing

1921

 

28

Jangchuk Chorten

Langnangringmo

1921

 

29

Jangchuk Chorten

Haila

1968

 

30

Jangchuk Chorten

Sawang

1935

 

31

Jangchuk with 3 heads

Brume

1950

 

32

Jangchuk with 3 heads

Brume Mingthoma

 

 

33

Jangchuk with 3 heads

Brume Karung

1950

 

34

Jangchuk with 3 heads

Brume Dawzor

1950

 

35

Jangchuk with 3 heads

Luzor (Brume)

1950

 

36

Jangchuk Chorten

Yarphu

1974

 

37

Jangchuk Chorten

Gonpazor

1940

 

38

Jangchuk Chorten

Yarphu

1937

 

39

Jangchuk Chorten

Prukangzor

1940

 

40

Jangchuk Chorten

Yarphu

1975

 

41

Jangchuk Chorten

Redrungsa

1976

 

42

Jangchuk Chorten

Labtshazor

2000

 

43

Jangchuk Chorten

Barzor

1959

 

44

Jangchuk Chorten

Barzor

1961

 

45

Jangchuk Chorten

Barzor

1964

 

46

Jangchuk Chorten

Barzor

1970

 

47

Jangchuk Chorten

Barzor

1972

 

48

Jangchuk Chorten

Barzor

1973

 

49

Jangchuk Chorten

Barzor

1902

 

50

Jangchuk Chorten

Amshing

1334

 

51

Jangchuk Chorten

Narphung Bazar

1991

 

52

Jangchuk Chorten

Near the Road

1999

 

53

Jangchuk Chorten

Narphung village

1953

 

54

Jangchuk Chorten

Ronchanglo

1919

 

55

Jangchuk Chorten

Lakhang Ningpa

1960

 

56

Jangchuk Chorten

Labtsakha

1977

 

57

Namjay Khangzang

Upper S/pangthang

1956

 

58

Namjay Khangzang

Shokshi-Aoumzer

1935

 

59

Namjay Khangzang

Shokshi

-

 

60

Namjay Khangzang

Amshing

1334

 

61

Namjay Khangzang

Tsangchilo

1953

 

62

Namjay Khangzang

Below pangthang

1953

 

63

Namjay Khangzang

Gonpazor

 

 

64

Namjay Khangjang

Fremizor

1929

 

65

Namjay Khangjang

Zor Drangsa

1951

 

66

Namjay Khangzang

Yesangmo

1963

 

67

Namjay Khangzang

Denchi

 

 

68

Namjay Khangzang

Gonongyea

1940

 

69

Namjay Khangzang

Gamrizor

1939

 

70

Namjay Khangzang

Barzor

1960

 

71

Namjay Khangzang

Angri (Yarphu)

1960

 

72

Mani Dangri Chorten

Mani Dangri

1960

 

73

Mani Danri Chorten

Pangthang

1960

 

74

Mani Dangri Chorten

Denchi Khoyar

1960

 

75

Mani Dangri Chorten

Luzor

1960

 

76

Mani Dangri Chorten

Denchi

1960

 

77

Jaling Khashong

Above Amshing

1335

 

78

Resum Gempo

Rongchanglo

1946

 

79

Zangdo Pelri Chorten

Yarphu Labhekha

1930

 

80

Den same as Jaling khashong

With 4 nos.

1939

 

 

 

 

 

 

WANGPHU GEOG

1

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

2

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

3

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

4

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

5

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

6

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

7

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

8

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

9

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

10

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

11

Jangchuk Chorten

Yarphu

 

 

12

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

13

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

14

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

15

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

16

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

17

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

18

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

19

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

20

Jangchuk Chorten

Pangthang

 

 

21

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

22

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

23

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

24

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

25

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

26

Jangchuk Chorten

Wangphu

 

 

27

Jangchuk Chorten

Shogshi

 

 

28

Jangchuk Chorten

Shogshi

 

 

29

Jangchuk Chorten

Shogshi

 

 

30

Jangchuk Chorten

Shogshi

 

 

31

Jangchuk Chorten

Shogshi

 

 

32

Jangchuk Chorten

Sachilo

 

 

 

 

 

 

 

ORONG GEOG

1

Jangchup chorten

Rimungdogurbu

 

 

2

Jangchup chorten

Narphong

 

 

3

Jangchup chorten

Jangchupling

 

 

4

Manidangrim

Radinglu

 

 

5

Kadam chorten

Pinshing

 

 

6

Jangchup chorten

Berkanadang

 

 

7

Jangchup chorten

Chetri

 

 

8

Kadam chorten

Chetri

 

 

9

Kadam Chorten

Ridumey

 

 

10

Manidangrim

Thungshing

 

 

11

Jangchup chorten

Thungshing

 

 

12

Kadam chorten

Phuntshog Ngey

 

 

13

Tsakhang

Gonmenang

 

 

14

Jangchub Chorten

Leserbu

 

 

15

Jangchub Chorten

Batsung

 

 

16

Sachu Bumpa Chorten

Batsung

 

 

17

Manidangrim Chorten

Layserbo

 

 

18

Jangchub Chorten

Kheyri

 

 

18

Jangchub Chorten

Wooling

 

 

19

Sachu Bumpa Chorten

Wooling

 

 

20

Jangchub Chorten

Tshaishing zor

 

 

21

Kadam Chorten

Shilingay

 

 

22

Kadam Chorten

Yingtsang

 

 

23

Purkang Chorten

Changlamri Rakpa

 

 

24

Jangchub Chorten

Belam

 

 

25

Kadam Chorten

Cheten woong

 

 

26

Kadam Chorten

Metshig Shing

 

 

27

Kadam Chorten

Shelingay

 

Renovated

28

Jangchub Chorten

Chongshing poktor

 

 

29

Jangchub Chorten

Malang

 

 

30

Jangchub Chorten

Nyershiri

 

 

31

Kadam Chorten

Nyershiri

 

 

32

Kadam Chorten

Pheluma

 

 

33

Jangchub Chorten

Pheluma

 

 

34

Namgay khangzang

Morong

 

 

35

Jangchub Chorten

Morong

 

 

36

Jangchub Chorten

Morong

 

 

37

Kadam Chorten

Morong Yurteri

 

 

Dewathang  Geog

1

Jangchub Chorten

Bangtsho  Chewog

 

 

2

Jangchub Chorten

Bangtsho Chewog

 

 

3

Jangchub Chorten

Bangtsho / gomvhu

 

3 times vandalized    (latest one 2013)

4

Jangchub Chorten

Bangtsho Chewog

 

 

5

Jangchub Chorten

Bangtsho Chewog

 

 

6

Jangchub Chorten

Bangtsho Chewog

 

 

7

Jangchub Chorten

Chenari Chewog

 

 

8

Jangchub Chorten

Chenari  Chewog

 

 

9

Jangchub Chorten

Chenari  Chewog

 

 

10

Jangchub Chorten

Chenari  Chewog

 

 

11

Jangchub Chorten

Chenari  Chewog

 

1980s  vandalized

12

Jangchub Chorten

Chenari  / thangzor

 

1980s vandalized

13

Jangchub Chorten

Chenari  / debum zor

 

 

14

Jangchub Chorten

Chenari  Chewog

 

 

15

Mani Dangrim

Domphu Chewog

 

 

16

Jangchub Chorten

Domphu Chewog

 

 

17

Jangchub Chorten

Domphu Chewog

 

2009 Vandalized

18

Jangchub Chorten

Rekhey Chewog

 

 

19

Jangchub Chorten

Marthang Chewog

 

 

 

 

 

 

 

Pemathang Geog

1

Jangchuk Chorten

Pemathang

2014

New Construction

 

 

 

 

 

Phuntshothang Geog

1

Jangchub Chorten

Tshangchu Tha ma

 

 

2

Jangchub Chorten

SamdrupChoeling

 

 

3

Jangchub Chorten

Kameythang

 

 

1

Jangchub Chorten

Tshangchu Tha ma

 

 

Martshala Geog

1

Jangchub Chorten

Kakpadung

 

 

2

Jangchub Chorten

Chorten wong

 

 

3

Jangchub Chorten

Chorten wong

 

 

4

Jangchub Chorten

Near Geog Office

 

 

5

Jangchub Chorten

Near Geog Office

 

 

6

Jangchub Chorten

Upper  Martshala

 

 

7

Jangchub Chorten

Upper RNR office

 

 

8

Jangchub Chorten

Near RNR  office

 

Vandalized

9

Jangchub Chorten

Lower Martshala

 

Vandalized

10

Jangchub Chorten

Thirzor

 

 

11

Jangchub Chorten

Gorthongma

 

Vandalized

12

Jangchub Chorten

Gorthongma

 

 

13

Rigsum Gonpa

Gorthongma

 

 

14

Jangchub Chorten

Gorthongma

 

 

15

Jangchub Chorten

Upper Tsholing khar

 

 

16

Jangchub Chorten

Kakani

 

 

17

Jangchub Chorten

Chongmashing

 

 

18

Jaru Khasor

Sarjung School

 

Vandalized

19

Jangchub Chorten

Sarjung

 

 

20

Jangchub  Chorten

Wangphu

 

 

21

Kadam  chorten

Brokpala

 

 

22

Rigsum Gonpo

Tshotshalu

 

 

23

Jangchub chorten

Sozur

 

 

24

Jangchub chorten

Lower Thongpashing

 

 

25

Jangchub  chorten

Tshongpashing

 

 

26

Lhabab chorten

Tshongpashing

 

 

27

Choetrul  chorten

Tshongpashing

 

 

28

Endum Chorten

Tshongpashing

 

 

29

Tashi Gomang

Tshongpashing

 

 

 

 

 

 

 

Samrang Geog

 

 

 

 

 

Langchenphu  Geog

1

Jangchub Chorten

Aguar thang

 

 

2

Drimed Namgyal

Dam  Tshang

 

 

3

Jangchub Chorten

Jampani

 

Vandalized 2006

4

Jangchub Chorten

mamdir

 

 

5

Drimed Namgyal

Mandir

 

 

6

Jangchub Chorten

School

 

 

7

Jangchub Chorten

Jangsa

 

 

8

Jangchub Chorten

Rong chu thang

 

 

Serthi Geog

1

Jangchub Chorten

Serthi

 

 

2

Jangchub Chorten

Serthi

 

 

3

Jangchub Chorten

Serthi

 

 

4

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

5

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

6

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

7

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

8

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

9

Jangchub Chorten

Monmola

 

 

10

Jangchub Chorten

Monmola Gonpa

 

 

11

Jangchub Chorten

Monmola Gonpa

 

 

12

Jangchub Chorten

Monmola Gonpa

 

 

13

Jangchub Chorten

Monmola Gonpa

 

 

14

Jangchub Chorten

Monmola Gonpa

 

 

15

Jangchub Chorten

Tokari Gonpa

 

 

16

Jangchub Chorten

Tokari Gonpa

 

 

17

Jangchub Chorten

Tokari Gonpa

 

 

18

Jangchub Chorten

Tokari Gonpa

 

 

19

Jangchub Chorten

Tokari Gonpa

 

 

20

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

21

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

22

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

23

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

24

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

25

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

26

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

27

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

28

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

29

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

30

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

31

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

32

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

33

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

34

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

35

Jangchub Chorten

Tashi Thangay

 

 

36

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

37

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

38

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

39

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

40

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

41

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

42

Jangchub Chorten

Barka Langnang

 

 

43

Jangchub Chorten

Sukar

 

 

44

Jangchub Chorten

Sukar

 

 

45

Jangchub Chorten

Sukar

 

 

46

Jangchub Chorten

Sukar

 

 

47

Jangchub Chorten

Junmey

 

 

48

Jangchub Chorten

Dhaptsang

 

 

49

Jangchub Chorten

Dhaptsang

 

 

50

Jangchub Chorten

Dhenphug

 

 

51

Jangchub Chorten

Dhenphug

 

 

52

Jangchub Chorten

Dhenphug

 

 

53

Jangchub Chorten

Dhenphug

 

 

54

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

55

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

56

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

57

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

58

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

59

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

60

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

61

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

62

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

63

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

64

Jangchub Chorten

Khandophung

 

 

65

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

66

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

67

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

68

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

69

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

70

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

72

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

73

Jangchub Chorten

Pema Gatshel

 

 

74

Dangrey Chorten

Tashi Thangay

 

 

75

Dangrey Chorten

Barka Langnang

 

 

76

Dangrey Chorten

Barka Langnang

 

 

77

Namgayel Khangzhug

Serthi

 

 

79

Namgayel Khangzhug

Monmola

 

 

80

Namgayel Khangzhug

Monmola

 

 

81

Namgayel Khangzhug

Monmola

 

 

82

Namgayel Khangzhug

Tokari Gonpa

 

 

83

Namgayel Khangzhug

Tashi Thangay

 

 

84

Namgayel Khangzhug

Tashi Thangay

 

 

85

Namgayel Khangzhug

Tashi Thangay

 

 

86

Namgayel Khangzhug

Barka Langnang

 

 

87

Namgayel Khangzhug

Barka Langnang

 

 

88

Namgayel Khangzhug

Dhaptsang

 

 

89

Namgayel Khangzhug

Khandophung

 

 

90

Namgayel Khangzhug

Khandophung

 

 

91

Namgayel Khangzhug

Khandophung

 

 

92

Namgayel Khangzhug

Pema Gatshel

 

 

93

Namgayel Khangzhug

Pema Gatshel

 

 

Lauri Geog

1

Jangchub Chorten

Patpanadang

 

 

2

Dhima Namgyel

Patpanadang

 

 

3

Jangchub Chorten

Roinang

 

 

4

Jangchub Chorten

Roinang

 

 

5

Jangchub Chorten

Roinang

 

 

6

Jangchub Chorten

Roinang

 

 

7

Jangchub Chorten

Roinang

 

Vandalized

8

Jangchub Chorten

Roinang

 

Vandalized

9

Jangchub Chorten

Roinang

 

Vandalized

10

Jangchub Chorten

Roinang

 

Vandalized

11

Jangchub Chorten

Roinang

 

Vandalized

12

Jangchub Chorten

Momring

 

 

13

Jangchub Chorten

Momring

 

 

14

Jangchub Chorten

Momring

 

 

15

Jangchub Chorten

Momring

 

 

16

Jangchub Chorten

Momring

 

 

17

Jangchub Chorten

Momring

 

 

18

Jangchub Chorten

Momring

 

 

19

Jangchub Chorten

Momring

 

 

20

Jangchub Chorten

Momring

 

 

21

Jangchub Chorten

Momring

 

 

22

Jangchub Chorten

Momring

 

 

23

Jangchub Chorten

Momring

 

 

24

Jangchub Chorten

Momring

 

 

25

Jangchub Chorten

Momring

 

 

26

Jangchub Chorten

Momring

 

 

27

Jangchub Chorten

Momring

 

 

28

Jangchub Chorten

Momring

 

Vandalized

29

Jangchub Chorten

Momring

 

Vandalized

30

Jangchub Chorten

Momring

 

Vandalized

31

Jangchub Chorten

Momring

 

Vandalized

32

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

 

33

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

 

34

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

 

35

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

Vandalized

36

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

Vandalized

37

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

Vandalized

38

Jangchub Chorten

Phagchu Gonpa

 

Vandalized

39

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

40

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

41

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

42

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

43

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

44

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

45

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

46

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

47

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

48

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

49

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

50

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

51

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

52

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

53

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

54

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

55

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

56

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

57

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

58

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

59

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

60

Jangchub Chorten

Zangthi

 

 

61

Jangchub Chorten

Zangthi

 

Vandalized

62

Jalikhashor

Zangthi

 

 

63

Jalikhashor

Zangthi

 

Vandalized

64

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

65

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

66

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

67

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

68

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

69

Dhimanamney

Dungmanma

 

 

70

Nyangdhey

Dungmanma

 

 

72

Nyangdhey

Dungmanma

 

 

73

Nyangdhey

Dungmanma

 

 

74

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

75

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

76

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

77

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

79

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

80

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

81

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

82

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

83

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

84

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

85

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

86

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

87

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

88

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

89

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

90

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

91

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

92

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

93

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

94

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

95

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

97

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

98

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

99

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

100

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

101

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

102

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

103

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

104

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

105

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

106

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

107

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

108

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

109

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

110

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

111

Jangchub Chorten

Lauri

 

 

 

 

 

 

 

   
© 2014-16, Samdrupjongkhar Dzongkhag Administration. General Office: 07-251400. Fax: 07-251529. Webmaster email: webmaster@samdrupjongkhar.gov.bt