Jigme Singye Drukpa

samrangGup
Designation
Gup, Samrang Gewog
email
jsdrukpa@samdrupjongkhar.gov.bt
Phone
+975 17686738